Lagen och Socialstyrelsen

”Får man verkligen föda hemma?” är en fråga jag fått många gånger. Ja, man får föda sitt barn hemma, det är inte förbjudet enligt svensk lag. I själva verket står det ingenting i svensk lag om barnafödsel. Däremot har Socialstyrelsen en hel del synpunkter och har faktiskt länge varit negativ till hemförlossningar.
1990 skickade man ut frågan om hemförlossning på remiss till bland andra Föreningen Föda Hemma, men utan att föreningens remissvar verkade ha någon betydelse när man sedan gick ut med sina ”Allmänna råd om hemförlossning (SOSFS 1990:22)”.

I de Allmänna råden skriver Socialstyrelsen sålunda:
”Det är inte möjligt att definiera en grupp gravida kvinnor för vilka det är riskfritt att föda i hemmet. Även om riskbedömning görs före förlossningen kan allvarliga komplikationer tillstöta under förlossningen även vid en tillsynes normal graviditet hos en frisk kvinna. Det är också helt klart att det kan uppstå allvarliga akuta situationer, även om det är ovanligt, i samband med en förlossning, där barnets eller moderns liv kan gå till spillo, om ej adekvata åtgärder vidtas inom loppet av några minuter.

I de fall där hemförlossning ändå sker bör kvinnans och barnets säkerhet tillgodoses så långt det är möjligt, skriver Socialstyrelsen. ”Vården ska bedrivas så att den uppfyller krav på god vård och skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Sjukvårdshuvudmannen har dock ingen skyldighet att ombesörja förlossning i hemmet. De läkare och barnmorskor som bistår vid förlossningen gör det under fullständigt professionellt ansvar.

Socialstyrelsen påminner i sina råd även om några av punkterna i Reglementet för barnmorskor (1955:592):

 • Barnmorskan ska ofördröjligen göra anmälan hos socialnämnden då hon i sin verksamhet erhållit kännedom om förhållanden, som bör föranleda nämndens ingripande.
 • Barnmorskan ska genast anmäla födelsen till den lokala skattemyndigheten.
 • Barnmorskan ska verka för att den havande kvinnan och det nyfödda barnet ställs under uppsikt av mödra- och barnhälsovården eller på annat sätt erhåller motsvarande vård.

Socialstyrelsen skriver att barnmorskan är skyldig att föra journal över förlossning och missfall som sker utanför sjukhus. Dessutom anser socialstyrelsen att en barnmorska som bistår vid hemförlossning bör:

 • Samråda med den för förlossningsvården medicinskt ansvarige läkaren eller av denne utsedd läkare. Läkaren bör om möjligt träffa den gravida kvinnan. En bedömning bör göras för att utröna, att kvinnan inte lidet av någon akut eller kronisk sjukdom som kan påverka förlossningsförloppet. Hon bör därför inte tillhöra någon obstetrisk riskgrupp.
 • Informera om att det kan uppstå livshotande komplikationer för mor och barn vid förlossningen, som ej kan omhändertas i hemmet, samt vid misstanke om komplikationer föranstalta om transport till en förlossningsklinik.
 • Vara försedd med nödvändiga hjälpmedel.
 • Rådgöra med jourhavande läkare vid närbelägen förlossningsklinik vid avvikelser från det normala som inträffat under förlossningen och vid behov ordna med transport till förlossningskliniken. Läkaren ansvarar för de råd som ges, men barnmorskan har kvar sitt professionella ansvar för det fortsatta handhavandet av förlossningen.
 • Anteckna i journalen om patienten motsäger sig erforderlig transport.
 • Medfölja patienten till förlossningskliniken vid komplikationer, uppvisa förd journal, och redogöra för det hittillsvarande förloppet.
 • Informera närbelägen förlossningsklinik när förlossning startar och är avslutad.

De ”Allmänna råden” ligger även till grund för sjukvårdspersonalens ansvarsregler, vilket innebär att barnmorskor som hjälper till vid hemförlossningar löper risk att prickas.

En översyn av Socialstyrelsens författningar pågår just nu (våren 2005). Föreningen Föda Hemma har inte blivit tillfrågade om att vara remissinstans den här gången.

Socialstyrelsen upprättade 2001 ett så kallat SOTA-dokument (State Of The Art, fritt översatt Enligt Konstens Alla Regler) om begreppet normalförlossning. Dokumentet finns numera hos Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi och kan läsas i sammandrag eller i sin helhet (som PDF, 152 kB).
Där kan man bland annat läsa att:

”Det finns skäl att försöka definiera vad som är normal förlossning. Ett sådant grundar sig på den generella ökningen av medicinsk teknologi under de senaste tjugofem åren, exempelvis elektronisk fosterövervakning, värkstimulering, epiduralbedövning och operativa förlossningar. Den ökade användningen av medicinsk teknik var grunden till kraven på naturlig förlossning och starkare betoning av födandets psykosociala aspekter som utvecklades i västvärlden under 70- och 80-talen. Ett annat skäl att försöka definiera ”normal förlossning” rör samarbete och arbetsfördelning mellan obstetriker och barnmorskor. Barnmorskans arbetsområde har av tradition definierats som vården av kvinnor med normal förlossning. Obstetrikerns arbete har tyngdpunkten på sjukdom och medicinska komplikationer, men grunden för detta arbete är kunskapen om det normala förloppet. Optimal vård av mor och barn förutsätter såväl tydlig ansvarsfördelning som gott samarbete mellan berörda personalkategorier.
Begreppet normal innebär emellertid vissa problem, eftersom vad som anses normalt kan variera över tiden och mellan kulturer. Normal förlossning för två generationer sedan såg annorlunda ut än idag. I ett globalt perspektiv är hemförlossning det normala, i Sverige sjukhusförlossning. Normalt i bemärkelsen vanligast förekommande kan vara något vi väljer att acceptera, t.ex. användning av farmakologisk smärtlindring, eller något vi vill ändra på, t.ex. alltför hög kejsarsnittsfrekvens.
Normalitet ligger nära det naturliga. Samtidigt vill nog få enbart förlita sig på naturens lagar eftersom det skulle innebära betydligt högre sjuklighet och dödlighet hos mor och barn än idag. Om normal förlossning skulle definieras som naturlig förlossning, dvs. utan medicinsk teknik som exempelvis smärtlindring och värkstimulering, skulle mindre än 10 procent av dagens förlossningar definieras som normala (enligt data från Medicinska Födelseregistret).

I stycket om själva förlossningsupplevelsen skriver man:

”Säkerheten i förlossningsvården har förbättrats dramatiskt under det senaste decennierna. Mödradödligheten i samband med förlossning har i det närmaste försvunnit. Den perinatala dödligheten är bland de lägsta i världen, ungefär 5 per 1.000 födda, och dödligheten under själva förlossningen är 1.9 per 10.000 födda. All dödlighet går inte att undvika oavsett intensiteten i övervakning och behandling. Vid svår sjuklighet hos barnet, exempelvis asfyxiorsakade neonatala kramper, har problemen i hälften av fallen uppstått antenatalt, dvs. före förlossningen, eller vid en obstetrisk katastrof och är inte möjliga att förebygga eller behandla under förlossningen. Utmaningen för förlossningsvården är att minimera de medicinska riskerna utan att för den skull övervaka och ingripa i förlossningens förlopp på ett omotiverat sätt, så att upplevelsen av förlossningen påverkas på ett negativt sätt. I allmänhet har blivande föräldrar, läkare och barnmorskor samma uppfattning vad gäller dessa prioriteringar.
Det är emellertid inte alltid så. De medicinska riskerna kan värderas olika, liksom värden relaterade till själva upplevelsen av födandet. Kvinnor som väljer alternativ vård skiljer sig från kvinnor som väljer traditionell sjukhusvård, bland annat i attityder och värderingar. Vissa kvinnor kan uppleva att den personliga integriteten lätt kränks i sjukhusmiljön och medicinska åtgärder kan även upplevas som övergrepp. Det är därför viktigt att förlossningsvården ger den födande kvinnan maximala möjligheter att vara delaktig i beslut som rör vårdens innehåll, att hennes autonomi respekteras.
Om en kvinna väljer att föda under former som av läkare och barnmorskor bedöms vara förenade med ökad risk för hennes och barnets hälsa är det dessa personers skyldighet att informera om riskökningen. Det kan vara svårt att exakt ange hur stor denna riskökning är, men man får eftersträva så stor saklighet som kunskapsläget medger. Att avstå från CTG-övervakning under förlossning kan exempelvis innebära en riskökning för neonatala kramper i storleksordningen 1-2 per 1.000 födda, medan CTG-övervakning sannolikt innebär en fördubblad risk för kejsarsnitt på indikation asfyxi, till cirka 3.0 jämfört med 1.5 per 100 förlossningar.
När kvinnan efter information gjort sitt val är läkare och barnmorskor skyldiga att respektera detta.”

SOTA-dokumentet tar upp detaljer som smärtlindring, klipp, separation av mor och barn och valet av förlossningsplats. Det är det sistnämnda stycket som handlar om hemförlossning, och där skriver man bland annat följande:

”Med utgångspunkt från klinisk erfarenhet vet man att vissa obstetriska komplikationer, exempelvis blödning och skulderdystoci, kan inträffa oförutsett och inom kort tidsrymd få dramatiska följder. Dessa händelser är sällsynta, men då konsekvenserna kan vara livshotande för både mor och barn måste även dessa tas på stort allvar. Detta är den grundläggande problematiken bakom förlossningsvård på avstånd från moderna förlossningskliniker.
En metaanalys omfattande 4489 hemförlossningar och 19.049 kontroller (sjukhusförlossningar) visade ingen statistisk skillnad i perinatal mortalitet mellan planerade hemförlossningar och sjukhusförlossningar. Andelen medicinska interventioner, såsom induktion, värkstimulering, episiotomi, instrumentell vaginal förlossning och kejsarsnitt, var lägre bland kvinnor med planerad hemförlossning, och andelen barn med låg Apgarpoäng likaså. Även om författarna till de ingående studierna kontrollerade för möjliga felkällor i den statistiska analysen kan det inte uteslutas att grupperna som jämfördes var olika. Kvinnor som väljer alternativ vård skiljer sig från kvinnor som väljer traditionell sjukhusvård, bland annat i attityder och värderingar vilket gör det svårt att dra säkra slutsatser av jämförande studier som inte är randomiserade.”

Av detta drog Socialstyrelsen slutsatserna att:

 • Kvinnor som överväger hemförlossning bör ges bred information om för- och nackdelar med olika förlossningsalternativ och handläggas i enlighet med Socialstyrelsens ”Allmänna råd om hemförlossning”
 • Utvecklandet av nya vårdformer eller vårdmodeller bör ske i ett forskningssammanhang som möjliggör utvärdering av för- och nackdelar, speciellt den medicinska säkerheten för barnet.

Föreningen Föda Hemma

Bland de politiska partierna är det än så länge bara miljöpartiet som engagerat sig i hemförlossningsfrågan. På stämman i maj 2000 tog man beslutet att ta in ”rätten till information om val av födelseplats och rätt till stöd och ekonomisk ersättning vid hemförlossning” i partiprogrammet.

Föreningen Föda hemmaDen enda organisation som driver frågan är föreningen Föda Hemma, som startades 1981 av barnmorskor och föräldrar som fött eller ville föda hemma. Föreningen försöker i möjligaste mån ändra den negativa attityden till hemförlossning som finns på många mödravårdscentraler, bland annat genom att informera barnmorskor inom den konventionella vården.

Föreningens syfte är att verka för att blivande föräldrar ska kunna välja hemmet som förlossningsplats. Den förmedlar kontakter mellan föräldrar och barnmorskor, stödjer föräldrar och barnmorskor som väljer hemförlossning och arbetar för att hemfödsel ska bli ett ekonomiskt möjligt och mera allmänt tillgängligt alternativ. Ett annat av föreningens mål är att läkare och barnmorskor utbildas så att de kan bistå vid hemförlossning.
Föreningens tidning ”Födsel och Föräldraskap” ges ut med fyra nummer per år och det finns även en hemsida för föreningen och tidningen på internetadressen www.fodahemma.org, där intresserade kan anmäla sig som medlemmar, läsa andras berättelser och delta i diskussionsgrupper.
Dessutom ordnar föreningen träffar för medlemmar och andra intresserade. Idag har den cirka 400 medlemmar. Det finns kontaktpersoner över hela landet, och på vissa orter finns lokalgrupper som träffas regelbundet. Enligt stadgarna är föreningen öppen för alla intresserade.

Det finns många personer inom föreningen som driver debatten om hemförlossning på egen hand. Ett sådant par är Cina och Guy Madison. I flera debattartiklar har de ställt följande krav på ansvariga politiker:

* Att hälsovården ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet, och i enlighet med WHO:s rekommendationer uppmuntra och stödja hemmafödande.
* Att mödravårdscentralerna bör informera alla gravida kvinnor om möjligheten att föda hemma och föreslå det som ett fullgott alternativ för kvinnor utan riskindikationer.
* Att Socialstyrelsens text ”Allmänna råd om hemförlossning” ska baseras på fakta och därför skrivas om till hemmafödandets fördel.
* Att kostnader för hemförlossningar, precis som i Norge och Danmark, ska ersättas på samma premisser som sjukhusförlossningar, det vill säga omedelbart, utan villkor och utan anfordran.

Ny avhandling om hemförlossningar i maj 2007

Helena Lindgren är forskare, barnmorska och utbildar blivande barnmorskor vid Mälardalens högskola. Fredagen den 16 maj disputerade hon på sin doktorsavhandling Hemförlossningar i Sverige 1992-2005. Förlossningsutfall och kvinnors erfarenheter. Opponent var Ulf Högberg, förlossningsläkare och professor vid Umeå universitet. Det här är den första avhandlingen i Sverige som har studerat planerade hemförlossningar.

Helena Lindgren och Ulf Högberg

Studien bestod av sammanlagt 1 025 barnafödslar. De intervjuade var 735 kvinnor som hade fött sina barn hemma, eller som planerat att föda hemma men fött på sjukhus, mellan 1992 och 2005. De flesta av kvinnorna hade fött minst ett barn på sjukhus tidigare. Det fanns en kontrollgrupp med data från sjukhusförlossningar, som i mesta möjliga mån matchade hemförlossningsgruppen.

Kvinnorna i studien som fött hemma hade fött fler barn, hade högre utbildningsnivå och yrkesarbetade mindre än kvinnorna i kontrollgruppen. De var också friskare, rökte mindre och var mindre ofta överviktiga. Barnen i den studerade gruppen vägde i genomsnitt mer än barnen i sjukhusgruppen.

De intervjuade kvinnorna hade övervägt riskerna med att föda hemma och diskuterat dem med sin partner och/eller sin barnmorska. Däremot hade många låtit bli att ta upp frågan med personer inom sjukvården. Man förväntade sig negativa reaktioner, och upplevde inte att man fick saklig information.

Inte säkert att man har barnmorska
Var femte kvinna i studien födde hemma utan barnmorska. Cirka 50 % av dessa oassisterade hemfödslar var planerade, den andra hälften blev oassisterade för att barnmorskan inte kunde komma (ofta på grund av att hon inte fick gå ifrån sitt vanliga jobb), eller för att hon inte kom fram i tid.

Drygt tolv procent – 128 av de 1025 planerade hemförlossningarna – avslutades på sjukhus, efter att födseln startat spontant hemma med värkar eller vattenavgång.
Den vanligaste orsaken till överföring (23 %) var att födseln gick långsamt. Detta gällde framförallt förstföderskor. Den näst vanligaste orsaken (18 %) var att barnmorskan inte kunde komma.
Risken för överföring visade sig vara dubbelt så stor om kvinnan tidigare fött med kejsarsnitt, väntade ett stort barn eller hade gått över 42 veckor, var förstföderska eller hade en annan barnmorska vid förlossningen än den hon träffat under graviditeten.

Av hemförlossningarna var åtta tvillingfödslar och sex barn föddes i säte. Det var fler barn i hemmagruppen som föddes efter en graviditet som varat längre än 42 veckor.

Ogynnsamt och gynnsamt utfall
Dödligheten den första levnadsmånaden bland bebisarna i hemförlossningsgruppen var 2,2 per tusen, och i sjukhusgruppen 0,6 per tusen. Det var alltså ett barn i sjukhusgruppen, och två barn i hemfödselgruppen som dog under tiden för studien. Det ena av hemmabarnen var ett uppmärksammat fall som ledde till att Socialstyrelsen avrådde från vattenförlossningar. Det andra barnet föddes med ett svårartat neuroblastom.

Det kan vid en ytlig läsning verka som om studien ger belägg för att det är farligt att föda hemma. Dubbelt så många barn dog ju hemma som på sjukhus. Men det är ingen riktig eller vetenskaplig slutsats. Underlaget är alldeles för litet för att man ska kunna säga att riskerna är större vid hemförlossningar, och det finns andra och större studier som tyder på motsatsen.
För att bevisa en 30-procentig riskökning skulle man behöva ett underlag på 10 000 personer, och för att bevisa en fördubblad risk behövs det 42 000 personer i både hemma- och sjukhusgruppen. – Det genomsnittliga antalet barn som dör dagarna kring förlossningen i Sverige är 2,75 per tusen födda (CIA Factbook 2008), det vill säga att cirka 250 nyfödda dör varje år. De allra flesta av dessa är födda på sjukhus.

De medicinskt påvisbara, positiva effekter som syns i studien är att kvinnorna som fött hemma fick betydligt färre stora bristningar och sfinkterrupturer (bristningar i ändtarmens slutmuskel), vilket har blivit ett allt större problem vid sjukhusförlossningar i Sverige. Det gjordes också betydligt färre ingrepp.

Avhandlingen finns att beställa, eller ladda ner den som pdf, på KI:s webbplats.

Läs mer om Helenas forskning på Mälardalens Högskola.

WHO

Världshälsoorganisationen World Health Organization (WHO) har uttalat sig så här angående valet av förlossningsplats:
Vad är en lämplig plats för förlossning? Rimligtvis på en plats där kvinnan känner sig trygg och på den mest perifera vårdnivån där säker vård kan ges. För en lågriskbedömd kvinna kan detta vara hemma, vid en liten kvinnoklinik, på ett förlossningscenter i en stad eller kanske på en förlossningsavdelning vid ett stort sjukhus. Det bör dock vara på en plats där all uppmärksamhet och vård är fokuserad på hennes behov och säkerhet, samt så nära hemmet och hennes kultur som möjligt. Om förlossningen sker hemma eller vid ett litet perifert center skall akutplaner göras upp som en del av vården under graviditeten, ifall en överföring till specialistvård måste ske”.

Precis som Socialstyrelsen vill WHO definiera begreppet normalförlossning. I rapporten Care in normal birth skriver man att en normalförlossning är ”bedömd som lågrisk vid förlossningens början och fortsatt genom hela förlossningsförloppet. Barnet föds spontant i huvudbjudning mellan graviditetsvecka 37-42. Efter förlossningen mår mor och barn bra”.

För att bedöma kvinnan som lågrisk måste man göra en riskbedömning, menar WHO. Det räcker dock inte med att man gör det en enda gång, utan det är en ständig process under graviditet och förlossning. När som helst kan komplikationer uppstå och ge anledning till högre vårdnivå. För att bedöma om kvinnan tillhör gruppen låg- eller högrisk tycker WHO att man ska ta hänsyn till följande faktorer: kvinnans ålder, längd, antal barn, eventuella komplikationer vid tidigare förlossningar, tidigare döda barn, snitt och eventuella avvikelser under nuvarande graviditet, exempelvis preeklampsi, flerbörd, stora blödningar, onormalt fosterläge eller allvarlig blodbrist.

För att veta hur många förlossningar som är normala, med WHO:s definition av normalförlossning som grund, måste man ta i beaktande att de kvinnor som blivit högriskbedömda vid förlossningens början men ändå genomgår ett normalt förlossningsförlopp utesluts ur den här definitionen. Dessutom kan kvinnor som blivit överförda från lägre till högre vårdnivå ha ett normalt förlossningsförlopp. Överföringsfrekvensen är högre bland förstföderskor jämfört med omföderskor.
Enligt WHO:s rapport kan 70-80 % av alla gravida betraktas som lågrisk. Vid forskning kring alternativ förlossningsvård har det visat sig att överföringsfrekvensen (antalet lågriskkvinnor som blir klassade som högrisk och/eller måste åka till sjukhus under en planerad hemförlossning) är omkring 20 % under förlossningen och lika mycket under graviditeten.

ICM

Svenska barnmorskeförbundet tillhör sedan början av 1900-talet det internationella barnmorskeförbundet The International Confederation of Midwives (ICM), som utarbetat riktlinjer för barnmorskornas arbete utifrån sitt eget perspektiv.

På kongressen i Vancouver 1993 uttalade man sig om hemförlossningar på följande sätt:

”ICM anser att hemförlossningar kan vara ett säkert alternativ för många kvinnor. Vi tror att unika förhållanden kan skapas vid födsel i hemmet och det garanterar en individualiserad vård och optimalt utfall av förlossningen. Vi tror också att hemförlossning har en positiv effekt när det gäller att reducera förekomsten av onödig medicinsk intervention och användandet av teknologi. I enlighet med detta vill ICM uppmuntra och, på förfrågan, assistera nationella organisationer att påverka sina regeringar för att förbättra det stöd som behövs för att genomföra detta val”.

Cochraneinstitutet

Ole Olsen är forskare vid Cochraneinstitutet i Danmark, där man bland annat analyserar och utvärderar medicinska rutiner för att se om de har någon verklig och bevisbar effekt. I Olsens studie Meta-analysis on safety of homebirth (1997) redogör han för sex studier som jämför planerad hemförlossning (assisterad av hemförlossningsbarnmorskor med uppbackning av ett modernt sjukhus) med planerad sjukhusförlossning. Olsen sammanställer resultaten och gör en metananalys av säkerheten vid hemförlossningar kontra sjukhusförlossningar. Analysen innefattar variablerna perinatal dödlighet, maternell sjuklighet, Apgarpoäng vid en respektive fem minuter samt perineala bristningar och interventioner. Sammanlagt ingår 24 092 kvinnor med lågriskgraviditet i studien, samtliga från i-länder.
Resultatet visar ingen betydande skillnad vad gäller barnadödlighet (men en liten fördel för hemförlossningsgruppen. Det förekom ingen mödrasjuklighet i någon av dessa studier.

På några punkter kunde Olsen visa på betydelsefulla skillnader:
– Bebisarnas apgarpoäng var betydligt lägre i sjukhusgruppen. Dubbelt så många barn hade lägre än åtta poäng efter en minut och lägre än åtta respektive nio poäng vid fem minuter efter födelsen, i sjukhusgruppen jämfört med hemförlossningsgruppen.
– Det förekom cirka 50 % fler bristningar av andra och tredje graden i sjukhusgruppen.
– Samtliga medicinska ingrepp var vanligare i sjukhusgruppen (till exempel igångsättning, oxytocinstimulering, snedklipp, planerat och akut kejsarsnitt samt sugklocka och tångförlossning.

Olsens slutsats är att det inte finns erfarenhetsmässiga bevis för att det skulle vara mindre säkert för kvinnor med lågriskgraviditeter att planera för en hemförlossning. Detta under förutsättning att mamman är motiverad, att hon är ”granskad” och assisterad av en erfaren hemförlossningspraktiker och att denne har stöd av ett modernt sjukhussystem om transport till sjukhuset blir nödvändig.

Adresser, länkar, läs- och filmtips

Kontakt med hemmafödare, doulor och barnmorskor
Föreningen Föda Hemma har listor över barnmorskor, kontaktpersoner, doulor och andra hemfödselentusiaster.
Kontaktpersoner Du kan ringa en kontaktperson om du har frågor om hemförlossning, eller vill komma i kontakt med föreningen.
Barnmorskor Hembarnmorskor i hela landet.
Doulor En doula är med kvinnan före, under och efter förlossningen. Hon stöttar och hjälper till med praktiska saker.
Hjälpföräldrar Hjälpföräldrar är personer med speciella erfarenheter och/eller specialkunskaper som de gärna delar med sig av.
För uppdaterad information om kontaktpersoner, barnmorskor etc., läs på www.fodahemma.org.

Mer på internet
Hemförlossning – diskussionsgrupp på Föräldrakanalen
Home Birth Reference Site – aktuell forskning och litteratur
MIDIRS Midwives Information and Resource Service
Sheila Kitzinger, författare och födselpedagog
Snackgruppen Föda Hemma på Allt för föräldrar
Socialstyrelsens allmänna råd om hemförlossning
Unassisted Childbirth – Amerikansk sida om att föda utan barnmorska och om det spirituella och sensuella inslaget i barnafödsel
Waterbirth International

Böcker och filmer om graviditet, förlossning och hemfödsel
Aktiv förlossning Sheila Kitzinger, Bonniers 1986
Att föda på kvinnans villkor Beatrice Hogg, Prisma 1988
Barnafödandets psykologi Aidan Macfarlane, Rabén & Sjögren 1980
Birth at Home Sheila Kitzinger, Oxford University Press 1980
En jordemoders berättelse Laurel Thatcher Ulrich, Tiden 1992
Föda barn – var? Sigrid Neuman, LT 1985
Så blev jag till!Föda eller förlösas? Malin Larson (red), Dofa Bokproduktion 1987
Gentle Birth Choices Barbara Harper, (bok, VHS, DVD)
Hjemmefødsel Susanne Houd, Susanne Winding, Komma 1990
Home Birth Nicky Wesson, Vermilion 1995
Pursuing the Birth Machine Marsden Wagner, ACE Graphics 1994
Sound of Music Maria von Trapp, B. Wahlström, 1995
Special Delivery Rahima Baldwin, Celestial Arts Press 1986
Spiritual Midwifery Ina May Gaskin, The Book Publishing Company 1978
Så blev jag till Katerina Janouch, Bonnier Carlsen 2004
The nature of birth and breast-feeding Michel Odent, Bergin & Garvey 1992
Tillbaka till naturlig förlossning Michel Odent, Bonnier 1995

Böcker och artiklar om första tiden med små barn
ABC nättidning för nyfikna föräldrar
Att amma Nanna Bylund, Albert Bonniers förlag 2002
Barnaboken Anna Wahlgren, Bonnier Carlsen 1983, 2005
Bebisboken Anna Toss, Alfabeta 1998
Bebishandboken – De 201 vanligaste frågorna på BVC Lena Lidbeck & Marianne Rydin, Prisma 2003
Knattetimmen: frågor och svar om barn 0-9 år Malin Alfvén & Louise Hallin, Albert Bonniers förlag 2005
Koka makaroner Johan Nilsson, Wahlström & Widstrand 2003
Mothering / Articles / New baby
Om barn / Artiklar
Spädbarnsmassage – en handbok Lena Lidbeck & Marianne Rydin, Prisma 2002

Fler lästips om föräldraskap och barn på Om barn

Har du fler bra adresser eller boktips? Skriv en kommentar!

Ansöka om ersättning

Om du tänker ansöka om ekonomisk ersättning från ditt landsting för att kunna betala din hembarnmorska är det ett bra sätt att skicka ett brev till sektionschefen eller ekonomichefen för hälso- och sjukvårdsenheten i ditt landsting. Du kan naturligtvis också ringa, men ett brev lönar sig nog bättre.
Brevet kan vara så långt eller kort du vill, och vara personligt eller allmänt hållet, men det är vissa punkter som är bra att få med. Era namn, eventuellt barnmorskans namn, anledningen till att ni vill föda hemma, hur mycket pengar ni vill ha, när ni senast behöver få svar. Skicka gärna med ett läkarintyg, eller skriv att det kommer när du har varit på läkarbesök.
Om du tycker att det är svårt att författa brevet kan du använda vår mall här nedanför, men du kan naturligtvis göra om den som du vill.

=================================

Datum, ort

Till titel och namn

Ansökan om förlossningspeng

Vi ansöker härmed om förlossningsarvode för förlossning i hemmet.
Vi är barnets mamma (namn och personnummer) och barnets pappa (namn och personnummer). Vi bor i ort.
Vi är båda vid god hälsa. Förlossningen är beräknad till den beräknat förlossningsdatum.
Vi har planerat att föda tillsammans med barnmorskan barnmorskans namn.
Graviditeten förlöper normalt enligt barnmorska och läkare vid er mödrahälsovård, ort. Ett läkarintyg som styrker detta medföljer/ kommer att skickas in som kompletterande handling.

Vi önskar få bidrag för planerad hemförlossning. Enligt vad som kommit till vår kännedom betalar ditt läns landsting i dagsläget ut bidrag på 13 000 kr till hemförlossningar.

(Följande stycke är skrivet utifrån Stockholms förlossningsklinikers situation 2001. Ändra som det passar dig och använd dina egna argument!)
Anledningen till att vi har bestämt oss för en hemförlossning är främst den alltmer ansträngda och ofta undermåliga förlossningsvården inom Stockholms läns landsting. Sjukhusen kan som bekant inte längre ”garantera den medicinska säkerheten” (citat av f.d. verksamhetschefen vid SöS). Riskerna för att komplikationer ska tillstöta under förlossningen ökar radikalt när en stressad barnmorskan handlägger flera förlossningar samtidigt. Vårt alternativ med två barnmorskor hos oss under hela förlossningen är mycket säkrare – det bästa vi kan göra för vårt barn som ska födas och även för mig som är den födande kvinnan. Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) är också en planerad hemförlossning ett säkrare alternativ för en omföderska i lågriskgruppen.

Vi emotser svar om detta snarast, dock senast önskat datum (tex. 1 månad från brevets avsändande).

Med vänlig hälsning,
Era Namn,
adress, telefonnummer, e-post

=================================

Du kommer troligen att få vänta minst en eller ett par veckor på att få svar. Om du får din begäran beviljad kanske det inte spelar någon roll om du får svaret per brev eller telefon, men om du får avslag så måste det ske skriftligt. Enligt § 21 i Förvaltningslagen har du nämligen rätt att få veta hur och till vilken instans du överklagar ett beslut – en så kallad besvärshänvisning, som alltså ska finnas med i brevet.

Adrian, född på en skuta i skenet av en stormlykta

I skenet av en stormlykta

av Helen Wellton

Adrian skrek inte när han föddes som barn gör när de föds på sjukhus. Han verkade inte riktigt förstå att han var född. Det var mörkt utanför magen. Bara stormlyktan lyste upp kajutan i skutan där jag låg på durken med tio täcken och madrasser under mig, ungefär som prinsessan på ärten. Det luktade ljuvligt. Hela båten var fylld av hägg och syrenblom. Det var den 25 maj 1979.

Jag blev med barn när jag bara var 17 år. Jag blev väldigt förvånad. Jag åt p-piller men inte så regelbundet vad jag minns. Det var så avlägset i mitt huvud att JAG skulle kunna bli med barn så jag tog inte så allvarligt på att skydda mig. Inte hade jag fått någon särskild sexualkunskap, vare sig av min mor eller av skolan, så jag var ganska omedveten om min egen kropps funktioner. Didrik, min kille sedan bara några månader tillbaka blev överlycklig. Han hade längtat efter barn sade han. Jag blev lite förvånad. Vi hade inte ens talat om barn och jag tyckte att den här världen var så grym och miljöförstöringen gick så fort så det var ingen lämplig värld att låta ett barn födas i. Samtidigt hade jag mycket svårt att tänka mig abort. Om det nu dykt upp ett embryo till ett barn i min mage så kanske det var ”meningen” att jag skulle få barn tidigt. Min kille var ju så entusiastisk också. Så fort barnet var fött skulle han ta hand om det så mycket han kunde. Det skulle bli såå lätt för mig. Jag trodde på honom – jag var förstföderska och naiv ….

Fortsätt läsa ”Adrian, född på en skuta i skenet av en stormlykta”

Innehåll

Förord
.
Kapitel 1. Hur föder man hemma?
Lillan kommer till jorden
Förbereda sig hemma
Barnmorska och mödravård
Frågor till barnmorskan
Kostnader
Läkarkontroller
Doula
Utrustning
Barnvakt
Kropp och själ under graviditeten
Föda utan barnmorska
.
Kapitel 2. Pappa/Partner
Pappans roll vid förlossningen
En klippa i stormen
Praktiska uppgifter
Att rycka in som barnmorska
Bebisbesiktning
Låt tiden gå
.
Kapitel 3. Nära och kära närvarande
Syskon
Medhjälpare
.
Kapitel 4. Ett barn föds
Födselns förlopp
Födslosmärta
Smärtlindring
Komplikationer
Påverkan
Om barnet dör
.
Kapitel 5. Tio anledningar att föda hemma
Tio anledningar att föda hemma
Vi behöver inte flytta oss
Vi bestämmer
Vi känner barnmorskan
Vi kan vara och göra som vi vill
Lugnare start för barn och föräldrar
Fördelar för familjen
Valfrihet
Sjukhusen har brister
Ett feministiskt perspektiv
Födandet ska vara lustfyllt
Är det en särskild sorts föräldrar som föder hemma?
Kan vem som helst föda hemma?
Attityder
Svar på vanliga påståenden om hemförlossning
Frågor att ställa till dig själv
.
Kapitel 6. Hemfödsel historiskt och internationellt
Häxjakt
Läkarmakt
Systemskifte
Bättre livsvillkor
Hemfödsel i Holland, England och USA
.
Kapitel 7. Hemfödsel i dagens Sverige
Hur många svenskar föder hemma?
Lagen och Socialstyrelsen
Föreningen Föda Hemma
.
Kapitel 8. Forskning om risker och vinster vid hemfödsel
Forskning om risker och vinster vid hemfödsel
Ny avhandling om hemförlossningar i maj 2007
WHO
ICM
Cochraneinstitutet
.
Kapitel 9. Adresser, länkar, läs- och filmtips
Adresser, länkar, läs- och filmtips
.
Ansöka om ersättning
Ansöka om ersättning
.
Intervjuer (går tyvärr inte att läsa längre, av upphovsmannaskäl)
Marias och Jaris hemförlossning
Christina Kummlis dotter föddes hemma trots sätesbjudning
Rebeccas hemförlossning
Renée Rosengren: Vårt hus vaktades av änglar
Susanna Heli: Urkvinnan i mig har tagit över
.
Fler födselberättelser
Adrian, född på en skuta i skenet av en stormlykta
Vår hemförlossning